ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานแถลงข่าว “โครงการนำร่องต้นแบบรถพยาบาลเคลื่อนที่รักษาผู้ป่วย