เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความเปลี่ยนแปลงกลายเป็นส่วนสำคัญของชีวิต เราควรมีวิธีคิด หรือเตรียมตัวเอง ในการรับมือกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอย่างไรดี