Tag Archives: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

มูลนิธิไทยคมชวนเยาวชนไทยเปิดโลกกิจกรรมวันว่างกับ สสส.

จากผลสำรวจของยูรีพอร์ต เด็กและเยาวชน จำนวน 1,882 คน ในช่วงเดือนธันวาคม 2560 – มกราคม 2561 พบว่า เยาวชนเกือบครึ่งหนึ่งรู้สึกว่าชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ไม่ค่อยปลอดภัย