เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความเปลี่ยนแปลงกลายเป็นส่วนสำคัญของชีวิต เราควรมีวิธีคิด หรือเตรียมตัวเอง ในการรับมือกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอย่างไรดี

มูลนิธิไทยคมร่วมกับ MIT D-Lab จากสถาบัน Massachusetts Institute of Technology (MIT) สหรัฐอเมริกา และดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ได้จัดกิจกรรม Environmental Engineering and Sustainable Camp