โรงแรม SC Park ได้บริจาคโต๊ะเก้าอี้ผ่านมูลนิธิไทยคม ส่งต่อให้กับโรงเรียนขนาดเล็กจากจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดลำปาง

ศิริราช ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มูลนิธิไทยคม กลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ และ 21 โรงพยาบาลเครือข่าย จาก 18 จังหวัดทั่วประเทศ